Obdavčitev nepremičnin

Velikokrat se poraja vprašanje v katerih primerih in kako so obdavčene nepremičnine. Nepremičnine so v Sloveniji podvržene naslednjim davščinam:

  • davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
  • davku na dediščino in darila (ZDDD),
  • davku na dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine,
  • davku od premoženja,
  • nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ),
  • davku na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Spodaj sledi kratek opis navedenih davščin.

obdavčitve nepremičnin

1. Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin se obračunava pri odplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini (prodaja, zamenjava…). Davek se odmeri po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Višina davka je 2% od davčne osnove. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremičnine. Davčna osnova je prodajna cena nepremičnine. Več… 

2. Davek na dediščino in darila

Zakon določa, da je zavezanec za plačilo davka, fizična ali pravna oseba, ki prejme premoženje na osnovi dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec, ki prejme premoženje v darilo, mora v 15 dneh od sklenitve pogodbe vložiti napoved za odmero davka. V primeru dediščine, se ne vlaga napoved, ampak davčni organ sam odmeri davek na dediščino. Davka so oproščeni dediči iz prvega dednega reda, ostali plačajo davek glede na dedni red po progresivni lestvici. Več…

3. Davek na dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Kadar je prodajalec ali darovalec nepremičnine fizična oseba in je nepremičnino pridobil po 01.01.2002, se v skladu z določbami Zakona o dohodnini ugotavlja tudi dobiček iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Več…

4. Davek od premoženja

Fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže in prostore za počitek ali rekreacijo, plačujejo davek od premoženja. Osnova za izračun davka je vrednost stavbe oziroma prostora, ki je ugotovljena na podlagi določil Pravilnika o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti ter sistemu točkovanja. Stopnja davka je odvisna od vrste objekta in njegove vrednosti. Več…

5. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

NUSZ je obvezna dajatev, ki jo ureja Zakon o stavbnih zemljiščih. Občine z odloki določijo območja in merila za določitev višine nadomestila. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča, lega, opremljenost s komunalno infrastrukturo in možnost priključitve nanjo. Več…

6. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Velja za tiste prodajalce zemljišč, ki zemljišče za gradnjo stavb prodajo prej kot v desetih letih po spremembi namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb.Davčne stopnje se razlikujejo glede na to koliko časa je minilo od spremembe namembnosti zemljišča do prodaje.  Več…